Cloud Balance Oy:n tuottamien palvelujen yleiset käyttöehdot

Näitä Cloud Balance Oy:n, y-tunnus 2957433-1, (”Palveluntarjoaja” tai ”me”) yleisiä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan digitaalisiin palveluihimme kuten verkkokauppaan, yksilö- ja ryhmävalmennuksiin, sähköisesti toimitettaviin koulutus- ja muihin materiaaleihin ja verkkokursseihin (”Palvelut”) ja Palvelutarjoajan ja Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) väliseen sopimussuhteeseen. Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluihin soveltuvat Palveluntarjoajan tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) sekä mahdolliset muut soveltuvat Palveluntarjoajan ehdot, joihin näissä Käyttöehdoissa viitataan tai liitetään osaksi.

ENNEN PALVELUUN REKISTERÖITYMISTÄ TAI PALVELUN KÄYTTÄMISTÄ, KÄYTTÄJÄN TULEE HYVÄKSYÄ NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE. KÄYTTÄMÄLLÄ TAI KIRJAUTUMALLA PALVELUUN, KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY EHDOT ITSEÄÄN SITOVAKSI. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA KIRJAUTUA, SIIRTYÄ TAI MUUTEN KÄYTTÄÄ PALVELUA. TIETYT PALVELUNTARJOAJAN PALVELUT TAI PALVELUN OSAT VOIVAT SISÄLTÄÄ KÄYTTÖEHTOJEN SIJAAN TAI LISÄKSI SOVELLETTAVIA ERITYISIÄ EHTOJA. KUHUNKIN PALVELUUN SOVELLETTAVAT EHDOT OVAT SAATAVILLA KO. PALVELUUN LIITTYVÄLTÄ INTERNET-SIVUSTOLTA JA OVAT SOVELTAMISJÄRJESTYKSESSÄ ETUSIJALLA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN.

Pidätämme oikeuden milloin tahansa tehdä näihin Käyttöehtoihin muutoksia, muokkauksia, tai lisätä tai poistaa osia näistä Käyttöehdoista, Tietosuojaselosteesta ja muista asianmukaisista ehtoihin julkaisemalla muokatut ehdot Palvelussa. Muutoksia ei sovelleta taannehtivasti eikä ne tule voimaan kuin vasta neljäntoista (14) päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjän katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, Tietosuojaselostetta ja viitattuja ehtoja, on Palvelun käyttö kielletty.

PALVELUT

Palveluiden sisältö on kuvattu tarkemmin ko. Palveluun liittyvällä internet-sivustolla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja kehittää jatkuvasti Palveluita ja se voi lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia ja keskeyttää tai lopettaa Palvelun tai sen osan kokonaan tai osittain.

Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palveluihin. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai käyttää Palveluita tai niiden sisältämää materiaalia muihin kuin näissä Käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta automatisoidusti ja/tai kaupallisesti välittää, kopioida tai julkaista tietoa, joka on saatu Palvelun kautta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin Palvelun kautta saatavilla olevaa teosta tai muuta Palvelun sisältöä laajemmin kuin käyttöoikeudella on näissä Käyttöehdoissa sallittu. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

KÄYTTÖOIKEUS

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, ei-edelleen lisensoitavan, peruutettavissa olevan ja rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun Käyttäjän omaa käyttöä varten näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua muihin tarkoituksiin.

Kaikki tuottamamme Palvelut ovat tarkoitettu täysi-ikäisille, eli vähintään 18-vuotta täyttäneille henkilöille. Sitä nuoremmat tarvitsevat huoltajan suostumuksen Palvelujen käyttämiseen ja tilaamiseen.

KÄYTTÄJÄTILI JA KIRJAUTUMISEHDOT

Käyttäjää voidaan pyytää rekisteröimään tili Palveluiden käyttämiseksi (”Käyttäjätili) ja valitsemaan henkilökohtainen tunnus ja salasana Käyttäjätilillesi (”Käyttäjätunnus”). Käyttäjä ei saa jakaa Käyttäjätili- tai tunnustietoja, antaa kenellekään muulle pääsyä Käyttäjätilille tai tehdä mitään muuta, mikä voisi vaarantaa Käyttäjätilin turvallisuuden. Mikäli Käyttäjällä on syytä epäillä Käyttäjätilin turvallisuuden olevan vaarassa (esimerkiksi Käyttäjätunnuksen katoaminen, varkaus tai luvaton luovuttaminen), tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle ja vaihtaa salasana. Käyttäjä on myös Palveluntarjoajan kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Käyttäjätunnuksen, jos se on tarpeen esimerkiksi Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Käyttäjä vastaa Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuudesta. Käyttäjä on vastuussa Käyttäjätunnuksilla tapahtuneesta Palveluiden käytöstä, mukaan lukien ostoista, riippumatta siitä, onko Käyttäjä valtuuttanut tällaista käyttöä vai ei.

KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa Palveluun tallentamasta tai muuten siirtämästä sisällöstä (”Käyttäjäsisältö”). Käyttäjä huolehtii siitä, että hänellä on Käyttäjäsisältöön tekijän- ja muut oikeudet tai lupa aineiston käyttöön ja luovuttamiseen näissä ehdoissa mainitulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että Palvelussa hänen itsensä julkaisema Käyttäjäsisältö ei ole lain tai hyvien tapojen, eikä Palveluntarjoajan mahdollisten palvelukohtaisten ohjeiden ja -sääntöjen vastainen tai sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen alihankkijoille oikeuden välittää, käsitellä, käyttää ja luovuttaa Käyttäjäsisältöä Palveluiden tarjoamiseksi tai noudattaakseen lakia tai viranomaisten määräyksiä. Siltä osin kuin Käyttäjäsisältö sisältävää henkilötietoja, Palveluntarjoajan tietojen käsittelyyn sovelletaan Tietosuojaselostetta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa Käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

KÄYTTÖOIKEUSRAJOITUKSET

Palvelua ei saa käyttää näiden Käyttöehtojen tai Tietosuojaselosteen vastaisesti. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän:

  • käytä Palvelua muulla tavalla tai muuhun tarkoitukseen kuin mitä näissä Käyttöehdoissa, Tietosuojaselosteessa tai muissa soveltuvissa ehdoissa on nimenomaisesti sallittu;
  • käytä, julkaise, levitä tai välitä muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavaa, lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai muutoin loukkaavaa aineistoa tai joka kannustaa loukkaamiseen tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavaa aineistoa;
  • käytä aineistoa, joka sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia tai voi muuten vahingoittaa tai haitallisesti vaikuttaa Palveluihin tai joka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai muuta haittaa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.
  • käytä Palvelua muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa; tai
  • käytä Palvelua harjoittaakseen laitonta tai vilpillistä toimintaa.

Jos Käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja, ja ulkopuolinen taho esittää Palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia Käyttäjän rikkomuksen perusteella, Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikilta väitteiltä, vaatimuksilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja menetyksiltä, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, joita ulkopuolinen taho vaatii Palveluntarjoajalta, sekä korvaamaan kaiken Palveluntarjoajalle aiheutuneen vahingon.

KÄYTTÄJÄTILIN JA PALVELUN RAJOITTAMINEN, SULKEMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua Käyttöehtojen vastaisesti, tai Palveluntarjoajalla on syytä epäillä sitä, tai Palveluun kohdistuu tietoturvauhka, Palveluntarjoaja voi päättää ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat johtaa Käyttäjätilin, Käyttäjäsisällön, Palveluiden tai näiden osien rajoittamiseen, poistamiseen, sulkemiseen, lakkauttamiseen tai muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Käyttäjää muuttamaan tai poistamaan Käyttäjän Palveluun tallentamaa tai julkaisemaa sisältöä,

mikäli Palveluita käytetään näiden Käyttöehtojen vastaisesti.

Voit itse lakkauttaa Käyttäjätilisi milloin vain ja mistä tahansa syystä ilmoittamalla meille, että haluat lakkauttaa Käyttäjätilisi.

Käyttäjätilin lakkauttamisen seurauksena Käyttäjä ei välttämättä enää pääse Palveluun tai sen osaan, mukaan lukien kaikkeen siihen sisältöön, jonka Käyttäjä tai joku muu on tuottanut.

PALVELUN SAATAVUUS JA KESKEYTYS

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se kulloinkin on” ilman minkäänlaisia takuita. Palveluntarjoaja ei takaa, että (i) Palvelut ovat käytettävissä keskeytyksettä ja häiriöittä; (ii) kaikki virheet korjataan (iii) Käyttäjä pystyy käyttämään Palvelua valitsemanaan aikana; tai (iv) Palvelu ei sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti häiriöistä, palvelukatkoksista tai muista Palvelussa esiintyvistä vioista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen Palvelun asennus-, muutos-, huoltotoimenpiteiden tai muun korjaus, tai vianselvityssyyn vuoksi, eikä työtä voida kohtuullisesti toteuttaa ilman Palvelun keskeytystä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tietoturvauhkan, yleisen viestintäverkon katkoksen taikka lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

MAKSUEHDOT

Osa Palveluista on maksullisia, jolloin Palvelun suorittaminen on edellytys Palvelun käytölle. Maksullisten Palveluiden hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston (”Hinnasto”) mukaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa maksullisten Palveluiden hintoja aika ajoin päivittämällä Hinnastoaan. Uuden Hinnaston mukaiset maksut astuvat voimaan, kun uusi Hinnasto julkaistaan Palveluntarjoajan internet-sivustolla. Palveluihin, jotka on tilattu vanhan Hinnaston ollessa voimassa, sovelletaan vanhan Hinnaston mukaisia veloitusperusteita kuluvan tilauskauden ajan.

Maksun viivästyessä tulee Asiakkaan suorittaa korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa sekä korvaus maksumuistutuksesta. Maksuehto on 14 päivää netto, ellei Palveluiden yhteydessä ole toisin ilmoitettu.

VALMENNUKSIA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

Käyttäjän luovuttamien tietojen luottamuksellisuus ja teknisten apuvälineiden käyttämiseen liittyvät riskit

Mikäli Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle esimerkiksi valmennuksen yhteydessä henkilökohtaisia tai yritykseen liittyviä tietoja, Palveluntarjoaja käsittelee näitä tietoja ehdottoman luottamuksellisina, eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän etukäteen antamaa lupaa, ellei laki sitä vaadi tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätös Palveluntarjoajaa siihen velvoita.

Käyttäjä ymmärtää, että tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyy teknisiä riskejä, ja hyväksyy sähköpostin, puhelimen, videopuhelusovellusten (kuten Teams tai Zoom) ja muiden vastaavien Palvelun toimittamiseen liittyvien teknisten sovellusten ja apuvälineiden käyttöön liittyvät tietoturva- ja tekniset riskit.

Valmennustapaamisten järjestäminen, siirtäminen ja peruuttaminen ja valmennuksen keskeyttäminen

Yksilö- ja ryhmävalmennusten järjestämisestä, valmennustapaamisten lukumäärästä ja kestosta, ja valmennuksen tavoitteista sovitaan aina erikseen Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä.

Valmennustapaamiset voivat tapahtua fyysisenä tapaamisesta sovitussa paikassa, videoneuvotteluna tai puhelimitse Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä sovitusti. Kunkin valmennustapaamisen kestoaika on 60 minuuttia, ellei asiasta ole muuta sovittu. Käyttäjän myöhästyminen sovitusta ajasta ei pidennä valmennustapaamista.

Jos Käyttäjän on siirrettävä sovittua valmennustapaamista, hänen on ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse tai puhelimitse vähintään 48 tuntia etukäteen. Käyttäjällä ei ole oikeutta hyvitykseen käyttämättömistä tapaamisista, ellei ilmoitusta ole tehty mainitussa ajassa. Mikäli ilmoitus on tehty mainitussa ajassa, tapaamiselle pyritään ensisijaisesti löytämään uusi aika.

Palveluntarjoaja voi joutua siirtämään valmennustapaamista esimerkiksi oman tai läheisen sairastumisen taikka muun vastaavan painavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta Käyttäjälle vähintään 48 tuntia etukäteen, mikäli se on mahdollista, ja pyrkii sopimaan uuden valmennustapaamisen mahdollisimman nopeasti Käyttäjälle sopivana ajankohtana. Siirtyneestä valmennustapaamisesta ei makseta hyvitystä tai palauteta palkkiota, mikäli uusi aika on mahdollista järjestää kohtuullisen ajan kuluessa alkuperäisestä ajankohdasta.

Palveluntarjoaja voi keskeyttää valmennuksen tai päättää sitä koskevan sopimuksen painavista syistä kuten oman tai perheenjäsenen sairauden takia, Käyttäjän epäasianmukaisen käytöksen, eturistiriidan tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle kirjallisesti irtisanomisesta ja valmennuksen keskeyttämisestä ja palauttaa Käyttäjälle mahdollisesti suoritetut maksut pitämättömistä valmennustapaamisista.

Valmennuksen tavoitteet

Palveluntarjoajan järjestämiin valmennuksiin voi liittyä erilaisia tavoitteita, ja niissä voidaan käsitellä Käyttäjän toiveita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluntarjoaja ei voi kuitenkaan luvata tai taata, että näitä tavoitteita saavutettaisiin.

Kaikki Palveluntarjoaja esittämät kommentit ja ideat on tarkoitettu yksinomaan auttamaan Käyttäjää saavuttamaan yhdessä luodut tavoitteet, mutta Käyttäjän yksinomaisena vastuuna on arvioida näiden kommenttien ja ideoiden soveltuminen Käyttäjän tilanteeseen. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta Käyttäjän valmennuksessa saamien ajatusten perusteella toteuttamista toimenpiteistä.

VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu Palvelujen käytöstä johtuvasta mahdollisesta laitteiston, tietokoneohjelmien, datan tai muun Käyttäjän omistaman materiaalin saastumisesta. Rajoittamatta edellä mainittua, Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta Palveluiden ja sieltä saadun tiedon turvallisuudesta, luotettavuudesta, saatavuudesta, paikkansapitävyydestä, laadusta, ajantasaisuudesta, hyödyllisyydestä, riittävyydestä, täydellisyydestä tai sopivuudesta. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta sellaisen tiedon, palveluiden tai asiakirjojen täydellisyydestä, virheistä tai puutteista, joihin on viitattu Palvelussa tai jotka on liitetty Palveluun.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välillisestä vahingosta, mukaan lukien tulojen tai tuottojen menetyksestä, kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan häirinnästä tai vastaavista aineettomista menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät millä tahansa tavalla Palveluun tai sen sisältöön. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan Käyttäjältä veloitettuun kyseisen Palvelun veloitukseen. Mikäli Käyttäjä ei ole maksanut Palvelun käytöstä mitään kyseisen ajanjakson aikana, on yksinomainen oikeussuojakeino lopettaa Palvelun käyttö ja lakkauttaa Käyttäjätili.

Mikäli Palveluntarjoaja ei sovellettavasta laista johtuen kykene rajoittamaan vastuitaan tai takuitaan kuten tässä on selostettu, Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mikään näissä Käyttöehdoissa mainittu ei rajoita lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita. Mikäli erimielisyyttä ei saada osapuolten välisin neuvotteluin ratkaistua, ratkaistaan mahdolliset riidat ensiasteena Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan

ratkaisusuositusta (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3/PL 306, 00531 Helsinki). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme käyttäjää olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

MUUT EHDOT

Ylivoimainen este. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta viivästymistä tai velvoitteiden täyttämättä jättämisestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan tapahtuma, joka aiheutuu Palveluntarjoajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, mukaan lukien, muttei rajoittuen, luonnonmullistuksesta, sodasta, terrorismista, mellakasta, kauppasaarrosta, tulipalosta, tulvasta, onnettomuudesta, lakosta tai kuljetuskaluston puutetilasta sekä polttoaineen, energian, työvoiman ja materiaalien puutetiloista johtuvista syistä.

Erotettavuus. Mikäli jokin osa näistä Käyttöehdoista tai Tietosuojaselosteesta todetaan kokonaan tai osittain laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn toimivaltaisen tuomioistuimen tuomiopiirissä, sellaisen säännöksen katsotaan olevan pätemätön tässä tuomiopiirissä vain ja ainoastaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi todetulta osaltaan, eikä tällä katsota olevan vaikutusta näiden Käyttöehtojen tai Tietosuojaselosteen voimassaoloon, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin. Sanotussa tilanteessa nämä Käyttöehdot tai Tietosuojaseloste pysyvät kaikilta muilta osin voimassa.

Siirtäminen. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tai siirtää näihin Käyttöehtoihin ja/tai Tietosuojaselosteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle ilman

Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä ei saa luovuttaa tai siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia. Tekemäsi luvaton luovutus tai siirto on mitätön ja vailla vaikutusta.

Täydentävät ehdot. Palveluntarjoaja voi julkaista muita ehtoja, jotka liittyvät Palveluntarjoajan tiettyihin palveluihin. Kyseisten palvelujen käyttöön sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia täydentäviä ehtoja.

Koko sopimus. Nämä Käyttöehdot, Tietosuojaseloste, mahdolliset yllä määritellyt täydentävät ehdot ja kaikki muut asiakirjat, joihin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti viitataan muodostavat sopimuksen Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä.

Luopuminen. Se, että Palveluntarjoaja jättää mistä syystä tahansa näiden Käyttöehtojen mukaisen minkä tahansa oikeuden käyttämättä tai täytäntöön panematta ei merkitse siitä luopumista. Palveluntarjoajan nimenomainen luopuminen käyttämästä oikeuttaan suhteessa tiettyyn näiden Käyttöehtojen mukaiseen oikeuteen ei merkitse siitä luopumista myös tulevaisuudessa.

Ilmoitukset. Voimme lähettää Käyttäjälle näihin Käyttöehtoihin tai muuhun liittyvää tietoa Palvelun kautta, sähköpostitse tai muita Käyttäjän antamia yhteystietoja käyttäen. Käyttäjän tulee lähettää kaikki näihin Käyttöehtoihin perustuvat ilmoitukset sähköpostitse internet-sivustollamme ilmoitettuun osoitteeseen.

Käyttöehdot on viimeksi päivitetty: 27.10.2021

Scroll to Top