Rohkeus luonteenvahvuutena – rohkeuden hyve

Rohkeus luonteenvahvuutena auttaa kohtaamaan haasteita, uhkia tai vaikeuksia. Se tarkoittaa myös rohkeutta toimia omien tavoitteiden ja vakaumusten mukaisesti, vaikka ne eivät olisi yleisen suosion mukaisia. Erityisesti se on pelkojen kohtaamista niiden välttelemisen sijaan. Rohkeus voi näkyä vähintään kolmella eri tavalla, jotka ovat fyysinen, psyykkinen ja moraalinen rohkeus.

Rohkeuden fyysinen muoto näyttäytyy esimerkiksi palomiesten ja sotilaiden toiminnassa.

Rohkeuden psykologinen muoto näyttäytyy omien mentaalisten, tunteellisten ja muiden henkilökohtaisten haasteiden kohtaamisena niiden välttelyn sijaan. Usein se voi tarkoittaa myös omien haavoittuvuuksien ja hankaluuksien jakamista toisten kanssa sekä avun pyytämistä. Psykologinen rohkeus on myös arkista rohkeutta, joka auttaa kohtaamaan itseä jännittävä tai pelottava tilanne. Psykologinen rohkeus edistää myös psykologista hyvinvointia ja on läsnä tietoisissa psykologisissa muutoksissa.

Rohkeuden moraalinen muoto näkyy oikein toimimisena tai puhumisena myös silloin, kun on vastustusta. Tällaista on myös epäonnekkaiden ja puolustuskyvyttömien eduista huolehtiminen tai oman ryhmän puolesta puhuminen silloinkin, kun se ei välttämättä ole yhtenevä omien etujen kanssa, mutta edistää yhteistä ihmisyyttä. Moraalinen rohkeus voi olla myös hyvin arkipäiväistä toimimista toisten kritiikin, nolostumisen tai tyhmältä näyttämisen pelosta huolimatta.

Osa rohkeuden luonteenvahvuuksien omaavista on hyviä yhdessä rohkeuden muodossa, mutta ei välttämättä kaikissa kolmessa. Sotasankari voi pelätä ottaa riskejä omassa henkilökohtaisessa elämässään tai joku voi puhua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta jättää omat henkilökohtaiset haasteet kohtaamatta.

Rohkeus luonteenvahvuutena ei tarkoita pelon puuttumista, vaan toimimista pelosta, riskistä ja epävarmuudesta huolimatta.

Yleisestä rohkeudesta (general bravery) voidaan puhua, kun joku toimii vastoin yleisesti pelottavaksi koettua asiaa, kuten henkeään uhmaten pelastaa toisen henkilön palavasta talosta. Henkilökohtaisesta rohkeudesta (personal bravery) on puolestaan kyse, kun toimit omasta henkilökohtaisesta pelostasi huolimatta tilanteessa, jota ei yleisesti koeta pelottavaksi. Tästä esimerkkinä voisi olla, vaikka päihteiden käyttämättä jättäminen muiden houkuttelusta huolimatta. Vaikean sairauden kohtaaminen rohkeasti tai epäeettisestä toiminnasta kertominen työssä, vaikka se voisi estää oman ylennyksen.

Moni henkilökohtaisesti rohkeasti toimiva henkilö ei edes tiedosta toimivansa rohkeasti. Hän saattaa havahtua tilanteeseen vasta, kun joku toinen henkilö selkeästi sanoittaa toisen toimineen rohkeasti.

Toisaalta rohkea voi myös tietoisesti kohdata tuntemattoman, elää epävarmuuden kanssa ja kohdata riskejä. Näin se vähentää ahdistuneisuutta. Parhaimmillaan rohkea toimii sen mukaan, minkä kokee oikeaksi tavaksi pelosta ja mahdollisesta vastustuksesta huolimatta.

Rohkeus luonteenvahvuutena3

Rohkeus luonteenvahvuutena käytännössä

 • Rohkeus auttaa tulemaan toimeen haavoittuvuuden kanssa ja se puolestaan tukee ihmissuhteiden hoitoa ja syventymistä.
 • Rohkeus auttaa tarvittaessa katkaisemaan vääryyden ja mahdollisen hyväksikäytön kierteen.
 • Rohkeus auttaa kasvattamaan resilienssiä haasteiden selättämisen myötä. Tämä auttaa haasteista selviämistä myös jatkossa.
 • Rohkeus puuttua epäreiluuteen ja vääryyteen voi johtaa merkittäviin pidempiaikaisiin hyötyihin myös muiden ihmisten osalta. Tämä rakentaa samalla myös ihmisten välistä luottamusta.

Rohkeutta edistävät yhteisölliset arvot ja rehellisyyden arvostus, vahva johtajuus, luottamus selvät käyttäytymisodotukset ja yhteisölliset siteet. Rohkeutta edistää myös itseluottamus. Sotilaiden keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että rohkeutta edisti sosiaalinen kypsyys, älykkyys ja emotionaalinen vakaus. Koulumaailmaa koskevassa tutkimuksessa rohkeutta edisti myönteinen itsekäsitys, korkeampi motivaatio, kyky oppia virheistä ja sinnikkyys.

Minua on useammankin ihmisen toimesta kuvattu rohkeaksi;
Työelämässä olen naisille epätyypilliseen tapaan ilmaissut haluni haastavampiin tehtäviin ja pyytänyt palkankorotusta – siis sen sijaan, että tekisin työni tunnollisesti ja hyvin ja vain toivoisin, että puurtamiseni huomattaisiin.

Henkilökohtaisessa elämässä isoimpia rohkeita tekoja on ollut rehellisesti ja hvyäksyvästi kuunnella itseä ja tehdä pienin ja isoin askelin elämästä enemmän omannäköistä – vaikka kaikki eivät valinnoistani tai minusta pitäisikään. Koen vapautuneeni monista ristiriitaisista odotuksista ja suorituspaineista valitsemalla rohkeasti oman polkuni.

Toivon kaikille rohkeutta olla oma itsensä ja tehdä omannäköisiä valintoja. 🖤 Uskallan myös sanoa ”Ei”, asettaa rajoja ja priorisoida aikaani ja voimavarojani.

Se missä ennen koin eniten haasteita; rohkeutta myöntää että tarvitsee ja pyytää apua, sitä olen työstänyt ja kasvanut siinä paremmaksi.  – Asta Marika, Zeniasuorittajille

Rohkeus luonteenvahvuutena ja sen aktivointi

Rohkeuden luonteenvahvuutta voit aktivoida esimerkiksi seuraavin tavoin: 

 • Rakenna ihmissuhdetta ilmaisemalla jokin mielessäsi oleva kohteliaisuus toiselle. Keskity toisen reaktioon oman jännityksen sijaan.
 • Huomioi ystäväsi mahdollinen hyvinvointia uhkaavaa tilanne ja jaa huolesi tilanteesta hänen kanssaan. Käytäthän samalla myös muita vahvuuksia, kuten sosiaalista älykkyyttä, näkökulmanottokykyä tai ystävällisyyttä, jotta keskustelu on rakentava ja myönteinen.
 • Ilmaise rohkeasti työssä, jos haluat ottaa vaikkapa lisää vastuuta siitä huolimatta, että vastuunotto haastaa sinua, eikä lopputuloksesta ole etukäteen täyttä varmuutta.
 • Tartu työssä asiaan, jota olet mahdollisesti lykännyt ja kohtaa haaste rohkeasti.
 • Raportoi työssä asianmukaisella tavalla epäoikeudenmukaisuus, epäeettinen käytös tai vallan tai resurssien väärinkäyttö.
 • Käytä rohkeutta jonkin henkilökohtaisen haasteen tai vaikeuden kohtaamiseen. Käytä tukena myös muita luonteenvahvuuksiasi haasteen selättämiseksi.
Rohkeus luonteenvahvuutena4

 

Rohkeus (Bravery) kuuluu rohkeuden hyveen (Virtue of Courage) alle.  Courage-sanan alkuperä on latinankielisessä sanassa cor eli sydän. Sanan alkuperä linkittyy myös sanaan encouragement, joka tarkoittaa kirjaimellisesti sydämen antamista toiselle.

Rohkeus korreloi eniten näkökulmanottokyvyn, sosiaalisen älykkyyden, rehellisyyden, luovuuden ja toivon kanssa.

Rohkeuden ali- ja ylikäyttö

Rohkeuden alikäyttö johtaa siihen, ettei henkilö puolusta sitä, mikä olisi oikein, vaan etsii helpon tien ulos tilanteesta tai luovuttaa paineen alla. Se johtaa elämään, joka ei ole autenttisen eli aidon minän mukainen. Aika ajoin näin voi käydä kaikille. Se on kuitenkin eri asia kuin kutistaa itseään pelon takia. Itseluottamuksen kasvattaminen tarvittavilla elämän osa-alueilla tukee rohkeutta. Kuten itseluottamus, niin myös rohkeus voi vaihdella aihepiireittäin tai elämän osa-alueittain.

Rohkeuden ylikäyttö voi puolestaan johtaa päällekäyvään tyyliin, vastakkainasetteluun, itsepäisyyteen tai liialliseen itsevarmuuteen. Tämä käytös voi saada toiset suhtautumaan asiaan tai henkilöön negatiivisesti. Harkitsevuus ja itsesäätely ovatkin hyviä rohkeuden kanssa käytettäviä luonteenvahvuuksia. Lisäksi ystävällisyys auttaa viestin perille saamisessa.

Rohkeuden ylikäyttö voi myös näkyä liiallisena riskinottona, jolloin saattaa päätyä janoamaan adrenaliinipiikkiä.

Brene Brownin tekemien tutkimusten mukaan rohkeus koostuu neljästä osa-alueesta, joissa jokainen voi kehittyä. Nämä osa-alueet ovat:

 • haavoittuvaisuuden kohtaaminen asioita käsitellessä,
 • eläminen omien arvojen mukaan,
 • rohkeasti luottaminen ja
 • nousemaan oppiminen.

Näistä neljästä osa-alueesta tärkein on ensimmäinen eli halu ja kyky kohdata haavoittuvuus. Brenen mukaan se on edellytys kolmen muun osa-alueen mukaiselle toiminnalle.

Haavoittuvuus ei ole voittamista tai häviämistä, vaan sitä, että ihmisellä on rohkeutta astua esiin ja antaa panoksensa myös silloin kun lopputulosta ei voi hallita.

Haavoittuvuus ei ole kenellekään helppo asia. Omaa tilannetta helpottaaksesi voit jo etukäteen miettiä, keiden (sinulle tärkeiden) ihmisten mahdollisilla palautteilla on merkitystä sinulle. Kaikkien palautteille ei kannata antaa arvoa etenkään, jos he eivät itse ole valmiita haavoittuvuudelle.

Omassa toiminnassani rohkeus on näyttäytynyt esimerkiksi siten, että irtisanouduin ”hyvästä työstä” talous- ja henkilöstöpäällikkönä ja lähdin rohkeasti rakentamaan polkua kohti uutta, jossa voin toimia omalla voimavyöhykkeelläni. Siitä voi lukea esimerkiksi kirjoituksestani ”Minun voimakehäni väitöskirjamatkaa varten”. Rohkeus ei kuulu ydinluonteenvahvuuksiini, mutta se kuuluu tukivahvuuksiini, jolloin pystyn aika helposti aktivoimaan sen käyttööni.

Lisää luonteenvahvuuksista voi lukea esimerkiksi kirjoituksesta ”Mitä ovat luonteenvahvuudet ja miten ne liittyvät työhön”.

 

Lähteet:

Niemic & McGrath 2019. The Power of Character Strenghts.

Niemic 2018. Character Strenghts Interventions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strenghts and Virtues. A handbook and classification.

Brown 2019. Rohkaiseva johtaja.

Rohkeus luonteenvahvuutena2

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top