Yhteistyo luonteenvahvuutena

Yhteistyö luonteenvahvuutena – oikeudenmukaisuuden hyve

Yhteistyö luonteenvahvuutena liittyy yksilön käyttäytymiseen ryhmätoiminnassa. Yhteistyön luonteenvahvuuden omaava on lojaali, luotettava ja sitoutunut tekemään osansa ryhmän menestyksen eteen. Ryhmiä on monia erilaisia, kuten työyhteisön ryhmät, harrastusryhmät, kaveriporukka, perhe, avioliitto, vanhemmuus ja lähiyhteisö tai vaikkapa valtion jäsenyys eli kansalaisuus.

Tällä luonteenvahvuudella varustettu kantaa sosiaalista vastuuta ryhmäänsä tai jopa ihmisyyttä kohtaan, eikä ryhmällä välttämättä ole edes väliä, vaan henkilö toimii ryhmästä riippumatta sitoutuneesti ryhmän edun hyväksi. Ryhmän etu on tärkeämpi kuin henkilökohtainen etu. Yhteistyö luonteenvahvuutena kattaa vain terveellisen yhteistyön eli sillä ei tarkoiteta sokeaa kuuliaisuutta ryhmälle.

Oikeudenmukaisuus ja yhteinen hyvä ovat yhteistyön luonteenvahvuuden omaavan toiminnan keskeisiä periaatteita ja osana arvomaailmaa. Ideologiana voi olla esimerkiksi ”tehdä maailmasta parempi paikka” tuleville sukupolville. Tämä luonteenvahvuus heijastelee Big Fiven mukaisen tunnollisuuden persoonallisuuspiirrettä.

Persons with democratic dispositions, that is, those with ”a preparedness to work with others different from oneself toward shared ends; a combination of strong convictions with a rediness to compromise in the recognition that one can’t always get everything one wants; and a sense of individuality and a commitment to civic goods that are not the possession of one person or one small group alone. 

– Elshtain

Tämän vahvuuden omaava kukoistaa tehdessään työtä ryhmässä ennemmin kuin yksin sekä pyrkiessään ryhmän tai yhteisön hyvään. Hän pitää yhteydestä toisiin ja uskoo, että ryhmä menestyy, kun kaikki osallistuvat ryhmän toimintaan ja tukevat toisiaan. Hänelle voi olla tärkeää edistää sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa, auttaa vaikeuksissa olevia ja huolehtia osaltaan ympäristöstä.

Hän kieltäytyy tavoittelemasta omaa etuaan toisten kustannuksella. Yhteistyön luonteenvahvuuteen liittyy myös empatia eli toisen asemaan asettuminen. On kuitenkin hyvä huomata, että ihmisillä on taipumusta ajatteluharhaan (bias), joka johtaa helposti siihen, että empatiaa tunnetaan vain ”omanlaisia” kohtaan.

Vaikka kyse on vahvuudesta, on hyvä huomata, että ryhmään kuulumisen edut, kuten vahvat siteet, luottamus ja lojaliteetti, saattavat vaikeuttaa uusien jäsenien pääsyä ryhmään. Onkin tärkeää pohtia oman toiminnan vaikutusta laajemmin toisiin, myös ryhmän ulkopuolisiin, ihmisiin.

 

Yhteistyo luonteenvahvuutena2

Yhteistyön luonteenvahvuuden omaavien yleisiä käsityksiä

Yhteistyön luonteenvahvuuden omaavat henkilöt yhtyvät usein seuraavan kaltaisiin käsityksiin:

 • Minun vastuullani on osaltani parantaa maailmaa, jossa elän.
 • Minulle on tärkeää tehdä työtä sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon poistamiseksi.
 • Minulle on tärkeää auttaa haastavassa tilanteessa olevia.
 • Minulle on tärkeää ottaa osaa ympäristön siistimistä koskeviin tapahtumiin tai ohjelmiin.

Tämän luonteenvahvuuden omaava henkilö tuntee yleensä jollakin tavalla identifioituvansa tai kuuluvansa yhteen erityisesti sen ryhmän kanssa, jonka hyvinvointi huolestuttaa. Yhteenkuuluvuus ja toisista välittäminen ovat tämän vahvuuden perusta. Henkilökohtainen saavuttaminen on vähemmän tärkeää.

Sosiaalisesti vastuuntuntoiset henkilöt osallistuvat useimmiten lähiyhteisöjen tai yhteiskunnan toimintoihin. Heillä on yleensä korkeampi sosiaalinen luottamus ja myönteisempi kuva ihmisluonteesta.

Erityisesti nuorten keskuudessa kokemus siitä, että yhteisö välittää heistä, lisää todennäköisyyttä sille, että nuoret identifioituvat yhteisön tavoitteisiin ja sitoutuvat yhteisen hyvän edistämiseen ja yhteisiin normeihin.

Kun perheessä kannustetaan omien tarpeiden lisäksi huomioimaan toisten ihmisten tarpeet, nuoret todennäköisemmin omaksuvat sosiaalisen vastuullisuuden oman identiteettinsä osaksi. Nuorten vastuuntunto vähentää kyynisyyden, vihamielisyyden ja ahdistuksen kokemusta ja lisää todennäköisyyttä motivoitua ja menestyä opinnoissa.

According to Williams James; The virtues of a good citizen – a sense of duty and responsibility to the common good – are the ”rock upon which states are built. – Peterson & Seligman

Mitä hyötyjä yhteistyön luonteenvahvuudesta on käytännössä?

Yhteistyön luonteenvahvuudesta on monia hyötyjä, kuten:

 • Yhteistyö luonteenvahvuutena herättää sosiaalista luottamusta ja sen luonteenvahvuuden omaavia arvostetaan.
 • Yhteistyö luonteenvahvuutena edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää merkityksellisyyden kokemusta ryhmän yhteisen tarkoituksen ansiosta.
   • Ryhmän jäsenillä voi olla seitsemän erilaista roolia, jotka ovat ideoija (idea creator), tiedonkokoaja (information gatherer), päätöksentekijä (decision-maker), toteuttaja (implementer), vaikuttaja (influencer), suhdejohtaja (relationship manager) ja energisoija (energizer). Henkilöstä riippuu, mikä rooli hänelle sopii parhaiten. Kun voi toimia itselle sopivassa roolissa, se lisää elämäntyytyväisyyttä.
 • Yhteistyön luonteenvahvuus on yksi eniten kestävään, sosiaalista ja fyysistä ympäristöä edistävään toimintaan yhdistyvä luonteenvahvuus.

I am a helpful and contributing group and team member, and feel responsible for helping the team reach its goals. – Niemiec & McGrath

Yhteistyo luonteenvahvuutena3

Yhteistyön luonteenvahvuuden aktivointi

Yhteistyön luonteenvahvuutta voit aktivoida esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Kun joku läheinen kertoo hänellä olevan haastava tilanne, kysy voisitteko pohtia ja ratkoa sitä yhdessä, tiiminä.
 • Aktivoi luonteenvahvuutta seuraavassa tiimipalaverissa kertomalla ajatuksesi ja ideasi edistääksesi projektianne tai tavoitettanne. Yhteisen vastuun jakaminen on yhteistyötä parhaimmillaan ja yhteistyön luonteenvahvuuden omaava kokee sen erityisen nautinnolliseksi.
 • Luo uskoa ryhmän onnistumiseen esim. sanomalla ”Me olemme kyvykkäitä ja valmiita ratkaisemaan tämän haasteen”.
 • Tutkaile olisiko tiiminne työssä jokin osa-alue, mikä olisi jäänyt vähemmälle huomiolle tai onko jollakin tiimin jäsenellä haasteita jonkun osuuden kanssa ja tarjoa apuasi.
 • Tee näkyväksi tiiminne jäsenien luonteenvahvuudet ja lisää myös heidän tietouttaan luonteenvahvuuksista. Kerro lisäksi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten luonteenvahvuudet näkyvät käytännössä.
 • Muistele jotakin tiiminne aiempaa onnistumista ja jaa muistelusi tiimisi kanssa.
 • Osallistu vapaaehtoistyöryhmän toimintaan.
 • Suuntaa luonteenvahvuuden käyttö itseesi. Valitse jokin haaste ja kuvittele, millainen henkilö olisi paras auttamaan sinua haasteen ratkaisemisessa ja pyri toimimaan tämän henkilön tavoin ratkaistaksesi haasteen.

Yhteistyön luonteenvahvuus korreloi eniten johtajuuden, ystävällisyyden, oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja rehellisyyden luonteenvahvuuksien kanssa.

Yhteistyön luonteenvahvuuden ali- ja ylikäyttö

Yhteistyön luonteenvahvuuden alikäyttöä on esimerkiksi ajatusmalli siitä, että jonkin asia on helpompi ja nopeampi tehdä itse kuin tehdä se yhdessä. Sanan ”collaborate” (tehdä yhteistyötä) osana on sana ”labor” (työvoima, vaiva) muistutuksena siitä, että yhteistyön eteen täytyy nähdä vähän vaivaa.

Ehkäpä räkein yhteistyön luonteenvahvuuden alikäyttötilanne on se, kun joku tiiminjäsen seuraa vain sivusta, kun muut tiimiläiset tekevät lähes koko työn. Tämä toimintatapa voi johtua laiskuudesta, itseluottamuksen tai taidon puutteesta tai epävarmuudesta, kuinka tulisi toimia itsevarmempien ryhmäläisten kanssa. Muille alikäyttö voi näyttäytyä itsekkyytenä, liiallisena riippumattomuutena tai vaikutelmana siitä, että henkilökohtainen tavoite on tärkeämpi kuin ryhmän yhteinen tavoite.

Yhteistyön luonteenvahvuuden ylikäyttö voi puolestaan johtaa liialliseen riippuvuuteen toisista, jolloin henkilön on vaikea saada asioita tehdyksi ilman muiden tukea. Kyseisessä tilanteessa saattaa hävitä käsitys oman panoksen arvosta yhteisen tehtävän hoitamisessa. Se saattaa johtaa myös siihen, ettei erilaisia näkökulmia tai puolia tuoda esiin, vaan pidättäydytään enemmistön tai äänekkäimmän näkemyksessä, vaikka kannattaisi huomioida muitakin puolia. Hyvä ryhmänjäsen on tarvittaessa valmis haastamaan enemmistön.

 
Lähteet:

Niemiec & McGrath 2019. The Power of Character Strengths.

Niemiec 2018. Character Strengths Interventions.

Peterson & Seligman 2004. Character Strengths and Virtues. A handbook and classification.

Pearse 2019. Do You Use Teamwork in Unexpected Ways? 

VIA Institute of Character. What is Teamwork. 

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top